سوالات متداول

برای اینکه بدانید درهرکدام از واحدها درچه ساعتی میتوانید تحصیل کنید،نخست باید تایین سطح شوید برای اینکه بدانید درهرکدام از واحدها درچه ساعتی میتوانید تحصیل کنید،نخست باید تایین سطح شوید

دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد

چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد

در سیستم جدید یکسری از موارد آموزشی بصورت Quizدر بخش های گرامر ولغت بصورت onlineدر اختیار زبان آموزان قرار می گیرد که این امر به یادگیری هرچه بهتر زبان آموزان کمک می نماید

دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد