پستی که همراه با عکس باشد هم بیشتر بهش توجه میشود و هم بیشتر در ذهن میماند پستی که همراه با عکس باشد هم بیشتر بهش توجه میشود و هم بیشتر در ذهن میماند