نظرات زبان آموزان و والدین

team

محمد رضا نادری

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه فرد را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

team

علی فخری

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه فرد را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

team

محمد اکرمیان

والدین - کارمند بانک

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آموزشگاه زبان انگلیسی فرد آموزش میبیند

team

محدثه جهادی

والدین - کارمنده اداره پست

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آموزشگاه زبان انگلیسی فرد آموزش میبیند

team

امین بهمنی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه فرد را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

team

محمد حسین رضوی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه فرد را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

شما هم میتوانید نظرات خود را برای ما ارسال فرمایید

ارسال نظر