اساتید آموزشگاه فرد

team

خانم کریمیان

مدرس
team

خانم چنگیزی

مدرس
team

خانم نامجو

مدرس
team

خانم عطایی

مدرس
team

خانم حیدری

مدرس
team

خانم محمدی

مدرس
team

خانم گرامی

مدرس
team

خانم حسنی

مدرس
team

خانم پور محمدی

مدرس
team

خانم ابوالقاسمی

مدرس
team

خانم دوماری

مدرس
team

خانم میرزایی

مدرس
team

خانم عرب آبادی

مدرس
team

خانم احمدی

ثبت نام
team

خانم شجاعی

امور خدماتی
team

خانم حری

حسابداری
team

خانم سعید

حسابداری